Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů

SOŠ Nové Město na Moravě se sídlem Bělisko 295, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31, IČO 67009425 jakožto správce(dále jen ,,správce“) osobních údajů, ‚Vás jako jako správce osobních údajů v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a Zákona č. 110/2019 Sb. ze dne 24.4. 2019 informuje.

Hlavním úkolem těchto subjektů je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Oba výše uvedené subjekty zpracovávají osobní údaje.

1. Kontaktní údaje správce:

SOŠ Nové Město na Moravě se sídlem Bělisko 295, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31, IČO 67009425

SOŠ Nové Město na Moravě na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Šnek, e mail: agentura.98@agentura98.cz, tel. +420 776 772 446

3. Účel zpracování osobních údajů

V rámci zajišťování svých činností provádí Správce zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely:

  1. přijímací řízení do prvního ročníku,
  2. zajištění středního vzdělávání,
  3. zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo umělecké praxe,
  4. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
  5. ubytování žáků školy v domově mládeže.

4. Právní základ zpracování osobních údajů

Nezbytné osobní údaje žáka/žákyně (dále také „subjekt údajů") jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na správce vztahují ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů. Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V některých případech mohou být osobní údaje subjektu údajů shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

5. Kategorie osobních údajů a kategorie příjemců osobních údajů

Pro účel zpracování osobních údajů:

  • přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání je kategorie osobních údajů obsažená v následujících formalizovaných dokumentech: tiskopis Přihlášky stanovený MŠMT ČR, náležitosti přihlášky ke vzdělání dle § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, doporučení školského poradenského zařízení (týká se uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami).
  • zajištění středního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákona je kategorie osobních údajů určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Kategorie příjemců osobních údajů: v průběhu vzdělávání – nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem; ukončení vzdělávání závěrečnou zkouškou – členové zkušební komise; ukončení vzdělání maturitní zkouškou – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (pozn.: z pověření MŠMT ČR zpracovává data v registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce), členové zkušební maturitní komise.
  • zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo umělecké praxe, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon kategorie osobních údajů tvoří identifikační a další údaje nezbytné k zajištění výcviku či praxe u smluvního subjektu. Kategorie příjemců osobních údajů: Osobní údaje jsou předávány školám, školským zařízením, fyzickým a právnickým osobám, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.
  • zajištění vzdělávacího programu Evropské unie na období let 2014-2020 podporující spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu mládeže a neformálního vzdělávání (Erasmus+) je kategorie požadovaných osobních údajů: Identifikační, adresní a další nezbytné osobní údaje dle stanovených pravidel v konkrétních projektech. Kategorie příjemců osobních údajů: Nezbytné osobní údaje jsou předávány či zpřístupňovány osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona nebo dle stanovených pravidel konkrétních projektů.
  • ubytování žáků školy v domově mládeže ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a písemného informovaného souhlasu zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků s poskytnutím služby je kategorie osobních údajů určena § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Kategorie příjemců osobních údajů: Nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem.

6. Při zpracování osobních údajů subjektu údajů u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů.

7. Osobní údaje subjektu údajů jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem správce, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

9. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v případě zpracování osobních údajů na právním základě plnění právní povinnosti právo na informovanost, přístup, na opravu a omezení zpracování, v případě zpracování na právním základě plnění smlouvy nebo souhlasu také právo na výmaz a vznesení námitky proti jejich zpracování. Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňuje subjekt údajů cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že subjekt údajů nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků a žádostí správcem, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ve škole a prostorách přiléhajících k budově je provozován kamerový systém. Záznam spravuje a je uložen u Mgr. Jana Petra, e-mail: petr@sos-nmor.cz.

Směrnice uložena u Mgr. Jana Petr, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost, e-mail: petr@sos-nmor.cz.